Vold og seksuelle overgrep

​​​​​​​Vold og seksuelle overgrep 

Vold og seksuelle overgrep rammer mange mennesker og utgjør et stort helseproblem. Både utøverne og de rammede blir skadet av slike handlinger, men skadevirkningene er forskjellig for de ulike gruppene. 


Vold forbindes vanligvis med fysisk maktutøvelse rettet mot andre menneskers kropper. Men volden kan også være psykisk; da er det frykten for represalier som får mennesker til å bøye seg. Represaliene kan være både fysisk og psykisk. I noen tilfeller kan volden også være strukturell – det ser vi eksempel på når stater, organisasjoner eller institusjoner bruker sin makt til å skape frykt og underkastelse hos mennesker.


Seksuelle overgrep blir ofte forstått som et spesialtilfelle av vold. Dette fordi overgrep kan aldri finne sted uten at det er blitt utøvd en eller annen form for vold. Men selv om vold og seksuelle overgrep har mange fellestrekk, er det likevel viktig å skille mellom dem. Seksualiteten er knyttet til menneskers identitet og selvforståelse på en helt spesiell måte, og inngår i prosesser som handler om hvordan livet oppstår og videreføres. I ytterste fall kan en voldtekt ende med at et barn til, noe som stiller voldtektsofferet overfor helt andre dilemmaer enn et voldsoffer.


Seksuelle handlinger som skjer uten at begge parter er enige, regnes alltid som seksuelle overgrep. Det er mangelen på gjensidig enighet som er årsaken til dette. Den volden som utøves i forbindelse med seksuelle overgrep kan være både psykisk og fysisk.


Likheter og forskjeller mellom vold og seksuelle overgrep.
I det følgende vil vi skille mellom vold og seksuelle overgrep. Samtidig vil vi også søke å belyse likheter og sammenhenger.


Ved voldshendelser er det den utsattes fysiske eller psykiske integritet som blir krenket. Den som utøver volden har ofte et volds- eller mindreverdighetsproblem, noe som kan komme til uttrykk gjennom de voldelige handlingene. Ved seksuelle overgrep er det den utsattes seksuelle følelser og integritet som krenkes. Den som utøver seksuelle overgrep har også her ofte et volds- eller mindreverdighetsproblem, men da er dette koblet til personens seksuelle følelser og behov.

 

 

Voldhttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep/vold, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep/voldVoldhttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep/vold, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep/vold
Seksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep/seksuelle-overgrep, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep/seksuelle-overgrepSeksuelle overgrephttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep/seksuelle-overgrep, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep/seksuelle-overgrep
Barn og ungehttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep/barn-og-unge, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep/barn-og-ungeBarn og ungehttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep/barn-og-unge, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep/barn-og-unge
Vold mot eldrehttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep/vold-mot-eldre, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep/vold-mot-eldreVold mot eldrehttps://rvtsmidt.no/tema/vold-og-seksuelle-overgrep/vold-mot-eldre, /tema/vold-og-seksuelle-overgrep/vold-mot-eldre