Traumer og traumatisk stress

​​​​​​​På denne siden finner du fagstoff som gir innsikt i hva traumer er, hvilke konsekvenser de kan ha for den utsatte, samt hvordan traumer kan behandles.
Alle medarbeidere ved RVTS Midt har kunnskap om traumer og traumatisk stress som en sentral del av sitt arbeidsområde.

Ikke alle traumatiske hendelser vil utvikle seg til traumelidelser, men noen hendelser er av en slik karakter at de kan gi langvarige og alvorlige konsekvenser for den som utsettes for dem. Slike hendelser kalles ofte for traumatiske hendelser eller traumatisk stress. Reaksjoner etter slike hendelser kan belaste og stresse oss på en slik måte at den hemmer vår daglige funksjon.

Det kan være enkelthendelser som f.eks. brå død, ulykke, voldtekt eller terrorhendelser, eller gjentatte hendelser over tid som gjør at man lever i en konstant tilstand av stress som f.eks. partnervold, å være vitne til vold, utsatt for seksuelle overgrep og det å leve i krig eller bli utsatt for tortur.

Nyere forskning viser hvordan det å være utsatt for traumatisk stress gir endringer i hjernens funksjon, men også hvordan behandling kan hjelpe dem som er rammet. Traumeminner kan bearbeides på en slik måte at de blir håndterlige og at hverdagen igjen kan kjennes meningsfull og trygg.

 

 

https://rvtsmidt.no/tema/traumer/Leik er den beste traumeterapeutVideo: Leik er den beste traumeterapeuthttps://rvtsmidt.no/tema/traumer/Leik er den beste traumeterapeut
https://rvtsmidt.no/tema/traumer/rvts-norvts.nohttps://rvtsmidt.no/tema/traumer/rvts-no
https://rvtsmidt.no/tema/traumer/Helsekompetansehelsekompetanse.nohttps://rvtsmidt.no/tema/traumer/Helsekompetanse
https://rvtsmidt.no/tema/traumer/nkvts-nonkvts.nohttps://rvtsmidt.no/tema/traumer/nkvts-no
https://rvtsmidt.no/tema/traumer/Senter-for-krisepsykologihttps://www.uib.no/sfkhttps://rvtsmidt.no/tema/traumer/Senter-for-krisepsykologi
https://rvtsmidt.no/tema/traumer/Traumertraumebehandling.nohttps://rvtsmidt.no/tema/traumer/Traumer
https://rvtsmidt.no/tema/traumer/Flyktning-netflyktning.nethttps://rvtsmidt.no/tema/traumer/Flyktning-net