LOS

LOS-funksjonen

Publisert: torsdag 27. januar 2022
 
Støttegruppen etter 22. juli ba, etter en undersøkelse blant overlevende og pårørende, om at det skulle etableres en regional los-funksjon for berørte av terrorhandlingene i 2011.
Mer om

Intensjonen med endringer los-funksjonen er å bidra til psykososial støtte og ivaretakelse, blant annet gjennom bistand til å finne fram til relevante oppfølgingsinstanser.

Intensjonen med endringer los-funksjonen er å bidra til psykososial støtte og ivaretakelse, blant annet gjennom bistand til å finne fram til relevante oppfølgingsinstanser.

Regjeringen har, fra 2019, lagt denne oppgaven til de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Fra 2019 har RVTS-ene fått tildelt midler for å ivareta denne funksjonen.

RVTS-ene utarbeidet, i fellesskap med Nasjonal Støttegruppe etter 22.juli, følgende mandat:

  • RVTSene skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-funksjon overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011.
  • Hvert RVTS oppnevner loser (kontaktpersoner) som berørte kan kontakte.
  • Berørte kan ta direkte kontakt med losene. De tilbys da avklaringssamtale/r for vurdering og eventuell oppfølging av behov for bistand.
  • Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud.
  • Losene kan ved behov være behjelpelig med å etablere kontakt med relevante instanser, der vedkommende kan få et tilbud om helsehjelp eller annen bistand.
  • Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS'ene, Nasjonal støttegruppe og dens fylkeslag.

Kontaktpersoner for LOS-funksjonen i region Midt:

 Gjenbruk av katalogelement