Psykososial beredskap

​​​RVTS Midt gir bistand til samarbeidspartnere i region Midt-Norge i håndteringen av kriser og katastrofer. Vårt bidrag er todelt: Opplæring og undervisning av personell, og faglig bistand i konkrete krisesituasjoner. Samarbeidspartnere er kommuner, organisasjoner og bedrifter som arbeider med krisehåndtering.

Kriser er situasjoner som skaper psykologisk stress. Katastrofer er ulykker der det er flere skadede enn det hjelpeapparatet har kapasitet til å ta seg av. Det er lovpålagt at kommunene skal ha en beredskap for håndtering av kriser og katastrofer. Denne beredskapen skal omfatte psykososial ivaretakelse av rammede/berørte og involvert innsatspersonell.

Vi gir opplæring av kommunale kriseteam og bistår i utviklingen av planer for psykososiale kriseteam. Vi gir også råd og veiledning til kommunene om håndteringen av konkrete krisesituasjoner. Det er en målsetting at alle kriseteam-medlemmene i regionen får tilbud om å delta på minst én nettverkssamling/fagsamling i løpet av året.

Dersom det er aktuelt å involvere frivillige organisasjoner i forebygging eller krisehåndtering, bidrar vi med opplæring og fagstøtte til disse.

Mange bedrifter har egne kriseplaner. På forespørsel kan vi bidra med råd og faglig støtte i forbindelse med utarbeidelsen av planer for den psykososiale krisehåndteringen ved hendelser i bedriften. Etter nærmere avtale gir vi støtte og veiledning også underveis i et hendelsesforløp.

Bistandsorganisasjoner og bedrifter med ansatte som tjenestegjør i utlandet, kan søke råd og bistand hos våre fagfolk. Det kan dreie seg om hjelp til å lage kriseplaner, undervisning av personell, eller håndteringen av konkrete krisesituasjoner.

RVTS Midt bidrar med kompetanseutvikling, støtte og bistand til:

  • Psykososiale kriseteam.
  • Ledere i kommunen og ansatte som jobber med oppfølging etter ulykker og katastrofer.
  • Innsatspersonell.
  • Hjelpeorganisasjoner og andre med virksomhet i utlandet.
  • Bedrifter.

Våre tjenester:

  • Nettverkssamlinger/fagmøter for medlemmer av psykososiale kriseteam.
  • Formidling av kunnskap om psykologisk førstehjelp, stressmestring, oppfølging av involverte og berørte etter ulykker.
  • Støtte til hjelpere.
  • Råd og veiledning om etablering og drift av evakuerte- og pårørendesenter (EPS).
  • Info og råd om gjennomføring av øvelser.

 

 

Nettside - psykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap/Nettside - psykososial beredskapNettside - psykososial beredskaphttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap/Nettside - psykososial beredskap
LOShttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap/LOSLOShttps://rvtsmidt.no/tema/psykososial-beredskap/LOS