Forebygging av selvmord og selvskading

​​​

Som samfunn må vi bidra til å gjøre livet verdt å leve for alle, og dermed arbeide selvmordsforebyggende i befolkningen som helhet og rettet mot sårbare grupper, særlig de som strever med selvskading og som har forsøkt å ta livet sitt eller som har tanker om det. Suicidalitet og selvskading innebærer dyp smerte og har store konsekvenser for den det gjelder, hens familie og nettverk og samfunnet forøvrig.

Det er flere grunner til at mennesker tar sitt eget liv eller skader seg selv. Derfor må suicidalitet og selvskading forstås i kontekst hvor en ser på både individuelle, relasjonelle, kulturelle og samfunnsmessige forhold.  Det er sentralt å vektlegge personens erfaringer og hvilken mening suicidaliteten eller selvskadingen har for den enkelte.

Skal vi forebygge selvmord og selvskading må vi tenke helhetlig og i et livsløpsperspektiv. Det innebærer at det forebyggende arbeidet må skje på flere arenaer samtidig der hvor mennesker lever livene sine. Det handler blant annet om oppleve mening og tilhørighet, bli akseptert og verdsatt for den du er, og om å få hjelp når du trenger det.

RVTS kan bidra med kompetanseheving i form av undervisning og rådgivning til tjenestene, og vi samarbeider med ulike fagmiljøer og brukerorganisasjoner.

Lenker til styrende dokumenter, veiledere, og relevant faglitteratur ligger under 'Ressurser'. Denne oppdateres.

 

 

https://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading/Pårørende og etterlattePårørende og etterlattehttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading/Pårørende og etterlatte
https://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading/Møte personer i selvmordsfare Hvordan møte personer som kan være i selvmordsfarehttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading/Møte personer i selvmordsfare
https://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading/Selvskading og suicidalitetSelvskading og suicidalitet – hvordan kan det forståshttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading/Selvskading og suicidalitet
https://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading/RessurserRessurserhttps://rvtsmidt.no/tema/forebygging-av-selvmord-og-selvskading/Ressurser