Radikalisering og voldelig ekstremismeSkriv ut

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Terror er den ytterste konsekvensen av radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er viktig med en tidlig innsats og evne til å fange opp personer som er i en risikosone. I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme pekes det på at det er behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering av arbei­det på området. Innsatsen må styrkes på tvers av fag­områder og samfunnssektorer. Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker.

RVTS har blitt gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet å bistå helsetjenesten og ivareta tematikken radikalisering og voldelig ekstremisme i sin region. Det arbeides både med undervisning om temaet innen helseregionen samt å etablere fagnettverk. I arbeidet er det både fokus på forebyggende arbeid og oppfølging av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet.

Radikalisering forstås her som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. En radikaliseringspro­sess som leder frem til voldelig ekstrem­isme kjennetegnes av:

  • en kognitiv utvikling mot en stadig mer ensidig virkelighetsoppfatning, der det ikke er rom for alternative perspektiver.
  • dernest en videre utvikling der virkelig-hetsoppfatningen oppleves så akutt og alvorlig at voldshandlinger er nødvendige og rettferdige.

Voldelig ekstremisme forstås her som aktiviteten til personer og grupperinger som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål.

Mer informasjon

Utveier.no – kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut

Håndtering ved bekymring

Medarbeidere