Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll og æresrelatert voldSkriv ut

Det regionale nettverket består av Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statsforvalteren i Trøndelag, Bufetat region Midt, UDI Regionkontor Midt, Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt og RVTS Midt.

Nettverket driver tverrfaglige nettverkssamlinger og kompetanseheving. Utgangspunktet for nettverkets arbeid er den til enhver tid gjeldende nasjonale handlingsplanen: Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024) – regjeringen.no

Se fanen «Kurs og konferanser» for planlagte kompetansehevingstiltak i regi av nettverket og RVTS.

Under finnes lenker til veiledere, støttetjenester, kurs og konferanser, materiell fra avholdte kurs og konferanser, rutiner man kan bruke i arbeidet, en samling av film, tv og annen populærkultur som kan gi innsikt i feltet æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

Veiledere og støttetjenester

 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.

Nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Veileder både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel politi, barnehager, skoler, asylmottak, helsestasjon, barnevernstjenesten, krisesentre, norske utenriksstasjoner og UDI.

Utsatte over 18 år kan ta kontakt for å få hjelp.

Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl 9-15)
E-post: Kompetanseteamet@bufdir.no
Nettsider: Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (bufdir.no)

Håndbok for håndtering av saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, barneekteskap og æresrelatert vold.

En veiledning til hvordan man kan identifisere og følge opp mulige utsatte.

For alle tema inneholder håndboka:
– Definisjoner
– Tegn som bør utløse bekymring
– Om opplysningsplikt og avvergeplikt
– Tema som bør belyses under samtale
– Hva du gjør med informasjonen
– Aktuelt lovverk

Last ned (PDF): Håndbok for håndtering av saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, barneekteskap og æresrelatert vold (imdi.no)

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barenverntjenesten

Veilederen er rettet mot barneverntjenesten, inkl lovverk, fastene i en barenvernssak og familie og sikkerhetsarbeid.

Veilederen inneholder verktøykasse med samtale og kartleggingsverktøy for barn og foresatte, genogram, trygghetsplan osv.

Verktøykassen og samtaleguidene kan gjerne brukes av andre aktører enn barnevernet også.

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barnevernstjenesten (bufdir.no)

Minoritetsrådgivere (IMDi)

IMDi minoritetsrådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler | IMDi

Veiviseren om kjønnslemlestelse (NKVTS)

Veiviseren er laget for deg som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse. For eksempel som ansatt i barnehage, skole, helsetjeneste og skolehelsetjeneste, som leder i trossamfunn eller aktiv i frivillige organisasjoner.

1. Om kjønnslemlestelse
Generell informasjon om ulike typer kjønnslemlestelse, omfang, aktuelt lovverk, og helsekonsekvenser av inngrepet
2. Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse skal skje
3. Jeg er bekymret for at kjønnslemlestelse har skjedd
4. Jeg vet at kjønnslemlestelse har skjedd

 

Retningslinjer om etterlatte barn i utlandet

Barn i utlandet – retningslinjer om etterlatte barn i utlandet (bufdir.no)

Faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet

Krisesenterveileder – Faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet (bufdir.no)

Rapporter, fagstoff og offentlige dokument

Ressursside om negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – Kompetanse Norge

Kulturforskjeller i praksis | Gyldendal

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll – Fafo-rapport 2019:01 (fafo.no)

«Det var ikke bare ferie» – Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje (regjeringen.no)

Landinfo.no

Oslo-Economics-2019-Etterlatte-barn-i-utlandet.pdf (osloeconomics.no)

Identitet og tilhørighet | Gyldendal

Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll. (bufdir.no)

Verktøy i undervisning, forebygging, og frivillige aktører og organisasjoner på feltet.

Forside – Endringsagenter

Mentorfamilie — Røde Kors-telefonen (rodekorstelefonen.no)

Flexid | Mine muligheter med flere kulturer

Prosjekt Frihet

Røde Kors-telefonen (rodekorstelefonen.no)

Nora | IMDi

Flerkulturell oppvekst Archives – Voksne for Barn (vfb.no)

Rett til å bestemme over eget liv – Rettentil.no

IOM Norge | Opplæring og integrering for migranter

https://www.icdp.no

Hvem vil du være? – RVTS Sør (rvtssor.no)

Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere – Kompetanse Norge

 

Se og lær - populærkulturelle veier til mer innsikt

TV:

Norsk-ish – NRK TV

Lik meg – NRK TV

Skamløs – NRK TV

19 – 1. 16 dager igjen (Sesong 1) – NRK TV

Sånn er Norge – NRK TV

Brennpunkt: Guds utvalde – 3. Guds menighet (Sesong 1) – NRK TV

Brennpunkt: Guds utvalde – 2. Jehovas vitner (Sesong 1) – NRK TV

Film:

Banaz A Love Story – Fuuse | art & activism

Hva vil folk si (filmweb.no)

 

Bøker:

Skamløs | Gyldendal

Ære være mine døtre | E-bok | Norli.no

Skal du ikke gifte deg snart? | Gyldendal

Third culture kids. 9788205520868. Innbundet – 2019 | Haugenbok

 

Nyhetsbrev

Vi jobber med å etablere et nyhetsbrev for nettverket.

Hvis du ønsker å motta informasjon fra nettverket i forbindelse med arrangement ol. send en e-post til rvts@stolav.no med emne «Nyhetsbrev – æresrelatert vold»

 

Materiell og informasjon fra avholdte konferanser

Faglig forum 7. september 2021: PPT presentasjon: Faglig forum 7. septemeber – IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Faglig forum 1. juni 2021: PPT presentasjon: Faglig forum 1. juni – Minoritetsrådgivere

Sommerwebinar 28. mai 2021 PPT- presentasjon: Presentasjon fra webinar – Økt beredskap før sommerferien (28. mai 2021)

Faglig forum 4. mai 2021 PPT-presentasjon: Faglig forum 4. mai – Kompetanseteamet

Regional konferanse 2-3. november 2020 – se egen side for materiell etc. fra konferansen. Regional konferanse: Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2-3. november 2020

Medarbeidere