VoldNaereRelasjoner

Kompetansehevingsprogram om vold i nære relasjoner for Trondheim kommune

Publisert: tirsdag 8. februar 2022
 
​Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse.
Mer om
Vold i nære relasjoner er ikke et ensartet fenomen. Det kan være ulike former for vold, volden kan være uttrykk for ulike maktkonstellasjoner og undertrykkingsmekanismer, og volden kan finne sted i ulike nære relasjoner.

Trondheim kommune ønsker å synliggjøre samt øke de ansattes kompetanse på dette området. Vi tilbyr derfor sammen med regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Midt) kompetansehevingsprogram som vil gå over 4 undervisningsdager. En del av undervisningen vil være veiledning 4 x 4 timer, som vil finne sted mellom samlingene. Programmet har oppstart 22. november 2019 og avsluttes september 2020.

  • 2. samling: 5. februar
  • 3. samling: 29. april
  • 4. samling: september 2020

Kompetansehevingsprogrammet har fokus på hvordan vold i nære relasjoner påvirker individet gjennom hele livsløpet. Hvordan kan vi som hjelpere bistå personer som er utsatt eller utsetter andre for vold i nære relasjoner? Målet med programmet er å gi en felles forståelse på voldens innvirkning hvordan den påvirker deg som hjelper og hvordan du kan øke din handlingskompetanse.

Målgruppe:
Ansatte i Trondheim kommune fra avdeling Oppvekst og Helse og velferd og våre samarbeidspartnere som møter mennesker i alle livets faser. Dette er personer som arbeider med å forebygge, avdekke og følge opp de som er utsatt eller utsetter andre for vold og overgrep.

Presentasjoner

Forståelse-av-vold-i-nære-relasjoner-1-samling-22.11.19.pdf
Intro-ATV-Trondheim-kommune-22-nov-2019.pptx

Selvskading-og-selvmordsadferd-5.2.2020.pdf
 Gjenbruk av katalogelement

Kompetansehevingsprogram om vold i nære relasjoner for Trondheim kommune