RepubliseringSnakkemedbarn

Ny og forbedret snakkemedbarn.no

Publisert: mandag 3. april 2023
 
Snakkemedbarn.no er en gratis og populær digital ressurs fra RVTS. Nå er den tilgjengelig i en ny og forbedret versjon.
Mer om


Solveig Espeland Ertresvaag
Kommunikasjonsansvarlig 
RVTS Øst


Unni Skoglund
Kommunikasjonsrådgiver 
RVTS MidtVold og seksuelle overgrep er vedvarende folkehelseproblem, nå sist slått fast i bl.a omfangsundersøkelsen fra NKVTS og den økonomiske rapporten fra Menon Economics.


Bred forebygging trengs, og dette er bakgrunnen for at snakkemedbarn.no ble laget. Målet med nettressursen er at voksne kan styrke sine ferdigheter til å snakke med barn de er bekymret for på en måte som trygger barnet. Målgruppen er alle som møter barn og ungdom, både i barnehage, skole, helsetjenester på ulike nivåer, i frivillighet og aktiviteter.


I den forbedrede versjonen av Snakkemedbarn.no er forsiden ny, og opplæringsprogrammet er omdøpt til undervisningsopplegg. Et viktig mål med fornyingen er at det skal bli enda enklere å jobbe selvstendig med kompetanseutvikling i grupper på arbeidsplasser.


- For å bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn trenger vi verktøy og metodikk som er enkel å bruke, lett tilgjengelige, gratis og kvalitetssikret. SNAKKE er et slikt verktøy! Den nye versjonen av SNAKKE er lett å ta i bruk, kan brukes hvor som helst og når som helst. Man kan øve alene eller sammen med andre. Denne ressursen bør alle som arbeide med barn og unge ha i «verktøykassen» sin, sier Siri Leraand i RVTS Midt.Siri Leraand er rådgiver ved RVTS MidtVerdifulle tilbakemeldinger


Snakkemedbarn har eksistert siden 2018, og ble oppgradert i 2020. Den gang dreide mye seg om videreutvikling av det digitale produktet. Det forteller Ane Heiberg Simonsen, som er nasjonal prosjektleder for Snakkemedbarn og spesialrådgiver i RVTS Øst. Hun forteller at det nå skal være enda enklere å ta snakkemedbarn.no i bruk på egen arbeidsplass. Det er derfor lagt ned et betydelig arbeid med å gjøre undervisningsopplegget enda mer selvforklarende.

Undervisningsopplegg - snakkemedbarn.no


Ane Heiberg Simonsen RVTS Øst.JPG
Ane Heiberg Simonsen er rådgiver ved RVTS Øst.


Arbeidet er forankret i den nasjonale prosjektgruppen ved de fem RVTS-ene. Ansatte ved alle sentrene bruker nettressursen i sin undervisning, og høster derfor verdifulle erfaringer i sin dialog med tjenesteapparatet.

- Vi har fått tilbakemeldinger som vi har lyttet til. Eksempelvis har mange sagt at filmene hvor du er «flue på veggen» og ser voksne i samtaler med barn under veiledning - er "gull". De har vi nå løftet inn og frem på en måte som vi tenker er mer logisk. Vi har også forbedret strukturen for å gjøre det enklere å finne frem, sier Ane Heiberg Simonsen.


Hva mer er nytt?

Hovedinnholdet på snakkemedbarn er fortsatt simuleringen, med avatarer som du kan bruke til å øve på samtaler. I snakkesimulator er det nå utviklet en mentor. Mentoren blir klar i løpet av de nærmeste dagene. Dette er en 16 år gammel jente som selv har erfaringer hun ønsket at voksne skulle snakke med henne om da hun var yngre. Hun følger spilleren underveis i flere av simuleringene, og gir gode råd når spilleren står fast eller blir kastet ut av samtalen. Hun vil hjelpe deg til å ta gode valg i samtalen. Landsforeningen for barnevernsbarn har bidratt i utviklingen av denne veilederskikkelsen, og det var deres ide at mentoren skulle være et barn.


prosentret Emilie Snakkemedbarn.png
Avatar: Her er avataren Emilie som er en av de du møter i snakkesimulatoren.


– Å bruke barn som mentor viser at barn og unge tas på alvor og er en viktig stemme inn i arbeidet med forebygging, avdekking og avverging av vold og overgrep. Vi trenger stemmen til både utsatt og utøver. Barn og unges medvirkning og medbestemmelse i alt som vedkommer dem er en rettighet alle barn har. Det er hjemlet i Barnekonvensjonen og i Norges grunnlov. Barn og unges synspunkter og erfaringer er kunnskap som er helt nødvendig å anvende når vi skal gjøre en barns-beste-vurdering. Å snakke med barn og unge på en god måte er viktig for å arbeide kunnskapsbasert, sier Siri Leraand og tlføyer:


- Vi synes det er blitt et veldig godt nytt element. Det minner oss om viktigheten av å ta barnets perspektiv og viser oss hvordan det kan hjelpe oss videre når vi opplever kommunikasjonen er vanskelig.


Snakkesimulatoren, hvor flere av avatarene også er tilgjengelig på samiske språk, er selve kjernen i snakkemedbarn.no.


– Alle barn bør få snakke morsmålet sitt eller «hjertespråket sitt» når de skal snakke om noe som er viktig eller vanskelig for de. Å møte kultursensitive hjelpere som forstår betydningen av dette kan være avgjørende for om barnet våger å snakke og får hjelp, sier hun.


RVTS_Vold_I_Nære_Relasjoner_Illustrasjon_8_Ekstra bredt_Liggende_Format.png


Siden forrige gang snakkemedbarn.no ble oppgradert, har FAFO utført en forskningsstudie på effekten av snakkemedbarn.no. I sin siste delrapport konkluderer de med at resultatene viser signifikant høyere opplevd og målt kompetanse i å snakke om vold og overgrep blant de som har brukt Snakkemedbarn.no og/eller Jeg Vet, sammenlignet med de som ikke har brukt noen av verktøyene.


– Dette verktøyet gir hjelpere mengdetrening i å snakke med barn og unge om viktige/vanskelige tema som vold og overgrep. Jeg tror muligheten for å øve gjør at hjelper kan bli tryggere i møte med det enkelte barn eller den enkelte ungdom du har en uro for. Å møte en trygg og kompetent voksen er ekstra viktig for barn og unge som har det vanskelig, sier Siri Leraand.  


Hun oppfordrer alle til å gå inn på snakkemedbarn.no – for å gjøre seg kjent med den og ta den i bruk.

Se også: https://rvtsost.no/aktuelt/na-er-det-ekstra-viktig-a-snakke-sammen

Se også om samisk: https://rvtsost.no/aktuelt/snakkemedbarn-no-lanseres-pa-samisk Gjenbruk av katalogelement