Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

– Tid for paradigmeskifteSkriv ut

– Det er behov for å revurdere den biomedisinske og diagnostiske måten å forstå psykiske utfordringer og emosjonell smerte på, sier Julia Hagen, rådgiver ved RVTS Midt. Hun mener Power Threat Meaning Framework bidrar til en mer meningsfull forståelse.

Tekst: Unni Skoglund

Både forskere, fagpersoner innen psykisk helsefeltet, og personer som har erfart psykiske utfordringer, har gitt uttrykk for tvil og misnøye med den biomedisinske og diagnostiske tankegangen som har rådet i mange tiår og som fortsatt preger praksis.

Å se helhetsbildet

– Det mest problematiske med den biomedisinske måten å forstå psykiske vansker på er, slik jeg ser det, er at den er snever og den sykeliggjør personer. Man blir veldig fokusert på å plassere folk i diagnostiske kategorier, og tar for lite hensyn til konteksten og de negative livshendelsene personen har opplevd, sier Hagen.

Power Threat Meaning Framework (PTMF) sees på som et alternativ til den biomedisinske og diagnostiske tankegangen som er rådende. Noe av grunntanken i PTMF er at personers utfordringer ikke forstås som sykdom, men som en måte å mestre og overleve negative livshendelser eller vanskelige situasjoner på, og at disse mestrings- og overlevelsesmekanismer har en mening.

Fotograf: Lena Knutli

Tid for å tenke utenfor boksen

PTMF ble utviklet etter fem års prosjektarbeid av Johnstone og Boyle med flere. Arbeidet ble satt i gang etter at Division of Clinical Psychology (DCP) ved British Psychological Society (BPS) i 2013 publiserte en uttalelse med tittelen: Classification of behaviour and experience in relation to functional psychiatric diagnoses: Time for a paradigm shift.

– PTMF har potensiale til å endre og bedre psykiske helsefeltet. Jeg mener det er på tide med et paradigmeskifte hvor flere fagfolk i psykisk helsefeltet åpner mer opp for å tenke litt annerledes enn de gjør i dag, sier Hagen og tilføyer:

– Når mennesker med psykiske utfordringer oppsøker helsevesenet for å få hjelp, hvordan møter vi de da? Hva gjør vi for at de skal oppleve seg sett og hørt, respektert og verdsatt som likeverdige personer, alt dette som vi vet er grunnleggende viktig for alle og for god psykisk helse?

Hun mener vi i større grad må se på psykiske plager som den enkeltes måte å håndtere de situasjonene de står oppi, og at utfordringene må forstås i lys av den relasjonelle og sosiale konteksten de er en del av. Det er i stor grad i henhold til recoveryperspektivet som har en lignende tilnærming som den PTMF fremmer.

– Å endre tankegangen, spesielt i spesialisthelsetjenesten, er nok en stor oppgave, kommenterer Hagen.

Ønsker endringer

Både internasjonalt og her i Norge er det kritiske røster som ønsker endringer og et alternativ til den medisinske dominansen i psykisk helsefeltet. Også personer som har erfart psykiske vansker og emosjonell smerte har gitt uttrykk for det.

Power Threat Meaning Framework (PTMF)innebærer at man som hjelper jobber ut ifra andre typer spørsmål enn det man tradisjonelt har vært opptatt av, for eksempel:

  • Hva har skjedd med deg? (På hvilken måte er Makt tilstede i livet ditt og påvirker deg?)
  • Hvordan påvirket det deg? (Hvilke Trusler utgjør dette for deg?)
  • Hvordan forstod du dette? (Hvilken Mening har disse situasjonene og erfaringene for deg?)
  • Hva måtte du gjøre for å overleve?’ (Hva slags Trussel respons bruker du?)
  • Hva er styrkene dine? (Hvilken tilgang til (makt) ressurser har du?)
  • Hva er din historie? (Hvordan passer alt dette sammen?)

Vil du lese mer om dette temaet? Les gjerne Julia Hagens artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Om Julia Hagen: Hun er rådgiver ved RVTS Midt, er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en doktorgrad I helsevitenskap. Doktorgradsarbeidet dreide seg om suicidalitet og selvmordsforebygging, med særlig fokus på hvordan personer har opplevd det å være suicidal, hvordan de har erfart møtet med fagfolk og omsorgen i psykisk helsevern, samt helsepersonells erfaringer og utfordringer.