Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Stort behov for forebyggende verktøy – skadelig seksuell atferdSkriv ut

Mellom 30 og 50 prosent av alle overgrep mot barn begås av andre barn og unge. En del av dette skjer i skoletiden. Men skolene mangler ofte retningslinjer på hvordan dette kan håndteres for å ivareta alle involverte. Skoleveilederen og e-læringsprogram om skadelig seksuelle atferd, som RVTS Midt og Rebessa lanserer skal gi hjelp og støtte i slike situasjoner. 

Tekst: Unni Skoglund, kommunikasjonsrådgiver ved RVTS Midt 

Marita Sandvik, du er rådgiver hos RVTS Midt og har vært med å lede arbeidet med disse nye verktøyene.

Hvordan opplever du at behovet for denne type verktøy er, ute i skolene og i tjenestene?

– Jeg opplever at dette er et stort behov. Vi startet i 2015 et tverretatlig konsultasjonsteam (Rebessa) der ulike fagfolk kan be om en anonym drøfting av saker som omhandler barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Rebessa har fått mange henvendelser fra skoler som står i vanskelige situasjoner der en eller flere elever har utvist grenseoverskridende eller skadelig seksuell atferd mot medelever eller andre barn og unge. Skolene mangler ofte retningslinjer på hvordan dette kan håndteres for å ivareta alle involverte: Barnet som er utsatt for krenkelser eller skade, barnet som har utført handlingene, barnas foreldre/omsorgsgivere og berørte medelever.  Ofte er det usikkerhet rundt hvem som kan/skal kontaktes, hvilken hjelp som finnes og hvilke tiltak som bør settes i verk for å skape trygghet og positiv utvikling. Det er også ofte usikkerhet rundt hva som er normal seksuell atferd for en 10-åring, hva som kjennetegner en bekymringsfull atferd og hva som er skadelig og må stoppes umiddelbart. Bruken av pornografi og det at mange overgrep nå skjer via digitale media er også en stor utfordring for skolene å finne ut av og ta tak i på konstruktive måter, sier Sandvik.

Illustrasjon: Jens Larsen Aas

Hvorfor er det viktig å gripe tak i saker der barn og unge har vist problematisk eller skadelig seksuell atferd?

– Det er viktig at bekymringsfull seksuell atferd oppdages og gjenkjennes for å komme tidlig inn med tiltak som å følge med og observere den unges handlinger for å kunne forebygge og avverge krenkelser og skade. Ved å komme tidlig inn er det også lettere å snu uheldige atferdsmønstre, jobbe med den sunne seksuelle utviklingen og gi veiledning og opplæring som kan hindre overtramp.

Hvordan kan veilederen og e-læringsverktøyet bidra å fremme sunn, seksuell utvikling hos barn og unge?

– I skoleveilederen og e-læringa er sunn seksuell utvikling og god seksuell helse hos barn vektlagt, bl.a med foredrag og henvisninger til trafikklyset, et hjelpemiddel som konkretiserer og gir eksempler også på den sunne og normale seksuelle atferden i forhold til aldersgrupper. Skoleveilederen gir også tips til undervisningsmateriell og filmer om seksualitet, regler og intimgrenser, samtykke og gjensidighet, hva som er lov og ikke lov etc.

Hun poengterer at det å fremme barns sunne og normale seksuelle utvikling,  samt gi de kunnskap og kompetanse til å sette grenser og si ifra, er den beste forebyggingen av overgrep mot barn.

Hvordan håper du verktøyene vil bli brukt og hva de kan bidra til?

– Jeg håper både skoleveilederen og e-læringa blir lest og brukt av ansatte i barne- og ungdomsskoler i hele landet for å bli tryggere til å snakke om seksualitet og grenser med barn og unge, til å ta disse temaene inn i undervisninga og til å være den trygge voksne som barn og unge  kan komme til når de opplever vansker på dette området. Jeg håper veilederen også kan være et nyttig hjelpemiddel når undervisning om kropp og seksualitet, grenser og lovverk skal planlegges og gjennomføres i de ulike klassetrinnene sånn at alle elevene kan få nytte av undervisninga.

– I tillegg tenker jeg at selv om skoleveilederen og e-læringa først og fremst har skoleansatte som målgruppe, tenker jeg vi her har klart å samle fagstoff som kan være nyttig også for andre faggrupper/fagpersoner som f.eks barnehage/førskole, barnevern, helsesykepleiere, PPT, barne- og ungdomspsykiatrien, sier Sandvik og tilføyer:

– Et stort håp er at verktøyene hindrer at barn utsettes for eller utsetter andre barn for seksuelle krenkelser og overgrep, sier Marita Sandvik.

Torsdag 25. mars lanseres skoleveilederen og e-læringa. Meld deg på webinaret her: Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem

Ps. Hvis du har problemer med innloggingen: prøv en annen nettleser, gjerne Chrome.

Marita Sandvik er rådgiver hos RVTS Midt. Hun er utdannet vernepleier, kognitiv terapeut og har en master i psykisk helsearbeid. Hun har ledet arbeidet med å utarbeide skoleveilederen og e-læringsprogrammet om skadelig seksuelle atferd, sammen med Oddfrid Skorpe Tennfjord i RVTS Midt.

Ønsker du mer informasjon om skoleveilederen, ta kontakt med Marita Sandvik eller Oddfrid Skorpe Tennfjord på RVTS Midt, telefon 72822005, epost Marita.Sandvik@stolav.no eller Oddfrid.Skorpe.Tennfjord@stolav.no