Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Regional konferanse: Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2-3. november 2020Skriv ut

Takk til deg som deltok på konferansen!

På denne siden finner du materiell vi brukte under konferansen og annet innhold tilknyttet konferansen.

Innhold som tidligere lå på denne siden (Aktører, veiledere, offenltlige dokumenter og tips til film og tv som belyser tematikken) er flyttet til sidene til nettverket: Regionalt nettverk mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

For å melde ønske om kompetanseheving (feks. til hele arbeidsplassen, eller mer spisset mot spesifikk rolle/aktør) kontakt Marie Brøske Söderström

Andre henvendelser kan sendes til rvts@stolav.no

Materiell som ble brukt under konferansen

Presentasjoner (PDF): 

 1. Innledning og bakgrunn
 2. Fra Syria til Surnadal, hele bildet
 3. Livet før migrasjon
 4. Fenomenkunnskap og risikohåndtering
 5. Kulturforskjeller i praksis
 6. Forebyggende arbeid
 7. Systematisk arbeid i kommunen
 8. Veiledere og nyttige nettsider 

Opptak og filmer

Det er dessverre skjedd en feil hos leverandør av zoom, slik at konferansen ikke ble tatt opp i sin helhet. Vi jobber med å klippe de opptakene som er gjort, og vurderer å spille inn enkelte deler av konferansen på nytt slik at vi kan legge det ut. Det vil i så fall bli lagt her. Vi beklager!

Opptaket av samtalen med Thomas Hylland Eriksen om kulturforskjeller:

 

Opptak av samtale med IOM – inkl. introduksjon og informasjon om IOM.

 

Filmer som ble brukt i presentasjonene:

Generelle dokument: 

Refleksjonsoppgave om risikovurdering hos aktørene

Refleksjonsoppgave om samarbeid i kommunen 

Om konferansen

Formålet med konferansen:
At alle som i sitt daglige arbeid møter barn, ungdom og voksne kan gjenkjenne personer som utsettes for negativ sosial kontroll og/eller er i risiko for æresrelatert vold, slik at de kan gi riktig hjelp og bistand på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Målgruppe for konferansen:
Alle ansatte i første- og andrelinjetjenester i Trøndelag og Møre og Romsdal.

(Grunnskole, barnehage, helsesykepleiere, videregående, voksenopplæring, introduksjonsprogram asylmottak, rådgivere, barnevern, fastleger, psykisk helsevern, politi, nav, krisesenter mm.)

Bakgrunn og innhold i konferansen:

De fleste kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal har innbyggere fra land der en eller flere av disse fenomenene forekommer. Ulike etater i regionen er i dag involvert i en rekke slike saker.

Kartlegging nasjonalt viser at de fleste som utsettes for tvangsekteskap, æresdrap og ufrivillig etterlatelse i utlandet, i forkant har vært i kontakt med opptil flere aktører i hjelpeapparat – uten å ha fått riktig hjelp. Manglende oppmerksomhet om og kompetanse på tematikken, kombinert med manglende eller dårlige rutiner for hvordan man håndterer bekymring knyttet til denne type saker, er noen av årsakene til at de ikke er blitt avverget i tide.

Konferansen vil forsøke å gi et helhetlig bilde av tematikken, gjennom å følge en familie fra hverdagsliv i Syria, via flukt og bosetting, til de er etablerte i Norge.

Det vil vi gjøre gjennom å belyse:

 • Hva er æresvold og hva er rasjonalet bak praksisen?
 • Hvilken betydning har ære, kollektivistisk kultur og sosial kontroll i de ulike fasene?
 • Hvem møter de på i ulike stadier av prosessen?
 • Hva er det viktigste for dem der og da og her og nå?
 • Hvem er i posisjon til å fange opp bekymring?
 • Hva er du som ansatt bekymret for?
 • Hva er din rolle?
 • Hvordan kan kommunen sikre at personer fanges opp tidlig og får riktig hjelp?
 • Hva og hvem kan støtte de ulike familiemedlemmene?

Konferansen foregår digitalt over to dager og vil veksle mellom foredrag, refleksjonsoppgaver og gruppearbeid.

I etterkant vil det bli gitt tilbud om oppfølging for å utarbeide planer og mer kompetanseheving.

Medvirkende
Laila Hoff Johansen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Trøndelag, Helse- og omsorgsavdelingen, seksjon for utvikling.

Har en master i rådgivning fra NTNU. Arbeider med utviklingsoppdrag knyttet til Opptrappingsplan mot vold og overgrep, spesielt forebygging av vold og overgrep mot barn og unge og implementering av voldsforebyggende verktøy.

Fiffi Namugunga, seniorrådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Jeg er opprinnelig fra Kongo og kom til Norge i familiegjenforening med mannen min som var student i 1990.

Jeg har Master of Public Administration (MPA) et studium med sterk strategisk og internasjonal tilnærming. MPA studiet fra tidligere HiNT/HiST og Copenhagen Business School.

Jeg har jobbet i forvaltning Norge siden 2000. Først i Trondheim kommune, deretter i IMDi og nå i Trøndelag fylkeskommune. Jeg har i tillegg erfaring med internasjonale hjelpeorganisasjoner som FN og Care International, som jeg jobba med under Rwanda-krisen.

Jorunn Leksås, politioverbetjent, Trusselplanlegger ved Trøndelag politidistrikt, Plan og beredskap 

Politi siden 1992, med erfaring fra Oslo politidistrikt, KRIPOS, Politihøgskolen, PST og Trøndelag politidistrikt samt observatør i Hebron/Palestina.

Fokusområder har vært etterforsking og risikohåndtering i saker som omhandler alvorlige trusler og vold samt avhør- og intervjumetodikk. Sekondert fra JD/UD til UNHCR i perioden 2014-2016 for å bistå i utarbeidelse av opplæringsprogram innen asylintervju samt bidra i eksklusjonsvurderinger pga. krigsforbrytelser, terror og annen grov kriminalitet.

Maria Evenseth, politiadvokat, Trøndelag politidistrikt

Politiadvokat i Trøndelag i 11 år. Egentlig tromsøværing.

Tidligere vært privatpraktiserende advokat 5 år og hatt ulike jobber i stat og kommune forvaltning.

Har de siste årene jobbet mye med saker som angår æresrelatert vold, både i straffesaker og som foredragsholder.

Seyed Jamil Naser, seniorrådgiver, Bufetat region Midt-Norge, seksjon fagstøtte 

Master i statsvitenskap ved NTNU og tilleggsutdanning innen offentlig administrasjon og ledelse. Jobber som seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familieetat (Bufetat) region Midt-Norge ved seksjon for fagstøtte. Har lang erfaring i arbeid med bosetting av enslige mindreårige asylsøkere (EMA), flyktninger, veiledning av bosettingskommuner og oppfølging av omsorgssentrene for EMA.

Har holdt en rekke foredrag om kulturforståelse, kulturforskjelliger, landinfo om Afghanistan, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse i regi av forskjellige offentlige instanser.

Seyed har tidligere jobbet som rådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI) og tverrkulturell tilrettelegger for International Organization for Migration (IOM) og har godt kjennskap til fleste relevante temaer som vedrører innvandrer og flyktninger. Seyed har blant annet designet og gjennomført kurs om kulturforståelse og integrering for IOM. Seyed også har vært aktivt i flere frivillige organisasjoner som jobber med integrering av flyktninger.

Seyed er født i Kabul Afghanistan.

Marie Brøske Söderström, rådgiver, RVTS Midt

Master i sosialantropologi fra NTNU. Jobber i RVTS med kompetanseheving innen æresrelatert vold inkl. undertema, samt mer generelt med å øke bevissthet og kunnskap om kulturforskjeller i offentlige tjenesteapparat.

Har jobbet med enslige mindreårige flyktninger og med handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Trondheim kommune, inkludert arbeid med rutiner og kompetanseheving. I IMDi jobbet jeg med strategisk kommunesamarbeid knyttet til både bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger, samt utviklingsarbeid og forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Jeg har 2 barn og er født og oppvokst i Norge. Jeg har hatt flere lengre opphold i Palestina i forbindelse med blant annet studier. Jeg har fått erfare hvordan det palestinske samfunnet ser ut fra innsiden av en storfamilie, og hvordan det er å være ny og fremmed i et samfunn som skiller seg svært mye fra det jeg selv har vokst opp i.

Sarmed Saify, Konfliktrådet Trøndelag

Sarmed er ansatt som spillerutvikler for SalMar Akademiet Rosenborg Ballklubb. Han har mastergrad i idrettsvitenskap fra NTNU med spesialisering i utviklingsmiljø og talentutvikling fra Uruguay. Han har 14 års erfaring som trener og spillerutvikler i aldersbestemte klasser og A-lag i Norge og utlandet.

De siste seks årene har Sarmed i tillegg hatt fulltidsstilling i Konfliktrådet i Trøndelag, siste årene som ungdomskoordinator der ledelse av tverrfaglig oppfølgingsteam rundt sårbare ungdommer har vært primæroppgaven. Han har lang erfaring som mekler i konfliktrådet, og har deltatt i prosjektet «Et spørsmål om Ære» med fokus på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, friheten til å velge og psykisk vold blant ungdommer med annen etnisk bakgrunn.

Sarmed er selv flyktning fra Irak som kom til Norge sammen med sin familie. Da han var 12 år hadde han bodd i åtte ulike land, – en turbulent reise og mange møter med ulike kulturer og mennesker med ulike forventninger og krav.  Det å være flerkulturell var i ungdomsårene en utfordring og en forvirring når riktige valg skulle tas, og når man skulle finne ut hvem man selv egentlig «er». Å balansere mellom ulike kulturer ble en ny kamp.

Som voksen opplever Sarmed derimot at hans egne erfaringer har gitt ham mange fordeler i møte med mennesker, både som megler, ungdomskoordinator og spillerutvikler. Suksesskriteriene har vært hans egen vilje til å jobbe hard i kombinasjon med positive, inkluderende omgivelser.

Fride Bae, integreringsrådgiver, Møre og Romsdal fylkeskommune, utdanningsavdelinga

Master i stasvitenskap (demokratiassistanse) fra Universitetet i Bergen og sykepleier fra Høgskolen i Molde. Jeg har i tillegg studert sosialantropologi (integraksjonen mellom ulike etniske grupper) og globalisering under utveksling og feltarbeid i Kina.

Jeg har levd to år i Tanzania og Kenya i alt fra jordhytter til palass, med reiseregelen: jeg reiser kun dit jeg blir invitert hjem til noen. På veien jobbet jeg med ulike bistandsprosjekt og på barnehjem, og jeg fikk muligheten til å oppleve mange ulike levemåter, kulturer og sosioøkonomiske klasser.

Jeg jobber nå som integreringsrådgiver i fylkeskommunen og er så heldig at jeg skal få ta fatt på de nye oppgavene fylkeskommunen har fått på integreringsfeltet. Har tidligere jobbet i NAV, kommunal tidlelingstjeneste, rus og psykiatri, og Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund.

IOM, International Organization of Migration

 

 

Praktisk informasjon

Konferansen holdes mandag 2. november kl 09.00-1530 og tirsdag 3. november kl 0900-1530.

Om zoom og påkobling

«Konferanserommet» er åpent fra kl 0830 og vi oppfordrer på det sterkeste å koble seg på i god tid før konferansestart.

Klikk her for å gå til konferanserommet. Passord: 102030

Konferansen gjennomføres i Zoom. For å få tilgang til Zoom-rom, går du til programmet på konferansedagen og klikker deg inn på lenkene som står der. Det er flere Zoom-rom i bruk på konferansen. Rom 1 er hovedrommet og der vil alle plenuminnlegg og finne sted.

Merk: Av sikkerhetshensyn vil ikke Zoom-lenker publiseres på konferansesiden før kl. 08.00 på konferansedagen.

Når du klikker på en Zoom-lenke, bør du velge å bruke Zoom-klienten (og ikke nettleserversjonen). Klienten gir bedre brukeropplevelse og funksjonalitet. Noen arbeidsdatamaskiner tillater ikke Zoom, og da kan du gjerne bruke en annen enhet som privat datamaskin, mobil eller nettbrett.

Skulle det oppstå tekniske problemer, kan du ta kontakt med

Zoom-support fra Trippus i chaten på møtet, det sosiale rommet, eller på telefon: 67 11 86 00

Aktiv deltakelse

Dere vil deles i mindre grupper uavhengig av arbeidsplass underveis i konferansen. Det vil derfor være mest praktisk å være koblet på med egen maskin med kamera, mikrofon og høyttaler (gjerne headset). Dersom det av ulike årsaker ikke er mulig (pga. manglende tilgang til egne maskiner eller kontor/møterom) er det naturligvis i orden å delta på konferansen i fellesskap via én skjerm.

Vi i Regionalt nettverk ønsker at konferansen skal være en møteplass for fagdeling og nettverksbygging. Vi oppfordrer alle til å delta aktivt i chatten og vise video/bilde av seg selv i Zoom. Ha alltid på “mute” slik at presentatører ikke forstyrres av bakgrunnsstøy.

Forberedelser

Vi oppfordrer alle til å svare på spørreundersøkelsen som er sendt ut til påmeldte deltakere. Den gir oss verdifull innsikt – og er med på å bevisstgjøre dere på hvilke erfaringer dere har med tematikken og utfordringer dere møter i deres ulike roller.

Har du spørsmål om påmelding/avmelding til konferansen eller andre spørsmål vedrørende konferansen, ta kontakt med Marie Brøske Söderström ved RVTS Midt: Marie.Broske.Soderstrom@stolav.no

Program Mandag 2. november

Endringer kan forekomme.

Trykk på teksten for å komme til de virtuelle møterommene.

Passord for alle rom er 102030.

08:30 Det virtuelle møterommet er åpent for tilkobling   Passord: 102030

 

09:00 Velkommen til konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold!
Praktisk og teknisk informasjon
Om det regionale nettverket
Innledning, bakgrunn, definisjoner
09:45 Pause (10 min)
09:55 Hele bildet
Fra syria til Surnadal
Før migrasjon
Flukt og Asyl/OFF-prosessen
Bosetting
Integrering
Etablert
10:30 Pause (15 min)
10:45 Dypdykk i livet før migrasjon
11:30 Lunsj (45 minutter)
Velkommen til sosialt rom! (klikk for å komme til rommet) Passord: 102030
12:15 International Organisation for Migration (IOM) – erfaringer fra Kulturorientering
12:40: Pause (10 min)
12:50 Fenomenforståelse og håndtering av risiko
Med innlagte pauser, samt arbeid i aktørinndelte grupper, se oversikt over rom under.
15:20 Oppsummering og informasjon om morgendagen
15:30 Takk for i dag – sees i morgen!
Sosialt rom er åpent til 16:15 hvis det er noen som vil snakke videre!

Grupperom til refleksjon om risikohåndtering.

Klikk på det rommet du skal til. Passord for alle rom er 102030

Delta i det rommet som er mest aktuelt for deg i din rolle. Der vil dere bli delt inn i mindre grupper.

Barnevern Kommunalt (tiltak og forvaltning)
Barnevern Bufetat (institusjoner mm)
Politi
Krisesenter
Flyktningtjeneste og voksenopplæring
Barnehage og grunnskole
Helse (helsesykepleiere og annet helsepersonell)
Øvrige deltakere

OBS! Dersom dere er flere som ser sammen –  ikke gå inn i grupperommene, men jobb med de du sitter sammen med.

Program Tirsdag 3. november

 

09:00 God morgen og velkommen til dag 2
Oppsummering saken om Naima
Samtale med politiadvokat om jus
10:05 Pause (15 min)
10:20 «Kan gjenkjenne» : Kulturforskjeller i praksis
11:05 «Så tidlig som mulig»: Forebyggende arbeid – ulike metoder
11:30 Lunsj (45 minutter)
12:15 «Gi riktig hjelp og bistand»: Systematisk arbeid i kommunene
Med innlagte pauser, samt arbeid i kommuneinndelte grupper, se oversikt over rom under.
14:15 Oppfølging: Workshop om rutiner. Workshop om handlingsplaner. Mer kompetanseheving.
14:45 Pause (15 min)
15:00 Oppsummering og panelsamtale
15:30 Takk for nå!

 

Refleksjonsoppgave om samarbeid i kommunen

Oversikt familien PDF   Alle personer og situasjonsbeskrivelser er fiktive, men basert på erfaringer og innspill fra deltakere.

Oppgave i kommunegrupper.