Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Psykologisk behandling for samtidig posttraumatisk stresslidelse og ruslidelseSkriv ut

Til tross for høy komorbiditet mellom PTSD og ruslidelser, finnes det foreløpig få metodisk gode kliniske studier å basere behandlingsanbefalinger på.

Våren 2012 presenterte Helsedirektoratet ”Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser». I denne retningslinjen understrekes betydningen av samtidig og integrert behandling for ROP-lidelser. Videre påpekes det at posttraumatisk stresslidelse hos pasienter med ruslidelser ofte er underdiagnostisert, samtidig som intervensjoner basert på kognitiv atferdsterapi for pasienter med samtidig PTSD og ruslidelse synes å ha god effekt. Slike intervensjoner beskrives imidlertid ikke nærmere.

I lag med Rolf W. Gråwe, forskningsleder ved Rusbehandling Midt-Norge, har Ellen Hoxmark og Joar Øveraas Halvorsen publisert en fagartikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, hvor de gikk gjennom randomiserte kontrollerte studier på de tre mest fremtredende behandlingsmodellene for behandling av samtidig ruslidelser og posttraumatisk stresslidelse; Seeking Safety, Integrated Cognitive Behavioral Therapy og Concurrent Treatment of PTSD and Substance Use Disorders with Prolonged Exposure.

Hovedkonklusjonen er at det finnes få signifikante forskjeller i behandlingsutfall mellom de nevnte behandlingsmodellene og kontrollbetingelsene, samt at de fleste behandlingsstudiene er karakterisert av substansielle metodiske svakheter som medfører at estimatene av behandlingseffekt er forbundet med betydelig usikkerhet. Det er et stort behov for metodisk adekvate behandlingsstudier som kan informere klinisk praksis.