Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Nytt utdanningsprogam rettet mot utøvere av vold i nære relasjonerSkriv ut

Årlig anmeldes om lag 35.000 voldssaker i Norge, og mørketallene anses for å være store. Heldigvis viser forskning at det å gi behandling til utøvere av vold virker.

Tekst: Unni Skoglund, kommunikasjonsrådgiver RVTS Midt.

I februar 2022 starter Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) opp en ny runde med utdanning for at enda flere hjelpere skal øke sin kompetanse i forhold til sinnemestringsproblematikken. Ansatte i kommunale tjenester innenfor psykisk helse, rusfeltet, barneverntjenesten, familievernkontor, DPS, eller andre deler av spesialisthelsetjenesten, samt ansatte i kriminalomsorgen er i målgruppen for utdanningsprogrammet.

– Det høye antallet voldssaker viser at det er behov for denne utdanningen. I 2018 viste tall fra statistisk sentralbyrå at 250.000 personer i Norge ble utsatt for vold, eller trusler om vold. Anslag viser at omtrent 150.000 personer kan være utsatt for vold i nære relasjoner. Men det er håp, for forskning viser at behandling til utøvere av vold virker, sier Grete Ystgård, rådgiver og psykiatrisk sykepleier i RVTS Midt. Ystgård er selv utdannet terapeut innen sinnemestring Brøsetmodellen.

Foto: un-perfekt, Pixabay

Behandling med dokumentert, god effekt 

Brøsetmodellen er en ren kognitiv modell som er terapeutisk rettet mot utøvere av vold i nære relasjoner. Den har eksistert i 20 år, og i fjor kom det bedre evidens på effekten terapien har på utøvere av vold . I desember 2020 fullførte Merete Berg Nesset, ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, sin doktorgradsavhandling «Reducing intimate partner violence through police interventions and group therapy». I avhandlingen så hun på Brøsetmodellen og effekten av den. Blant annet fant hun en markant nedgang i partnervold hos de som hadde deltatt i terapien (les mer om det her: Partnervold betydelig ned med gruppeterapi – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid).

Bakgrunnen for utvikling av Sinnemestring Brøsetmodellen var at det på slutten av 1990-tallet kom forespørsler fra politi, barnevern, familievern og kriminalomsorgen om Brøset hadde tilbud til utøvere av vold, da det ikke fantes tilbud i regionen Midt. Brøset miljøet med Stig Jarwson utviklet en spesialtilpasset modell basert på kognitiv terapi i grupper, samtidig med klinisk utprøving fra 1998.

Helsedirektoratet ba om en nasjonal implementering og SBM ble inkludert i regjeringens handlingsplaner mot vold i nære relasjoner tidlig på 2000-tallet. Det finnes nå tilbud i alle regionene i Norge og det er utdannet ca. 600 terapeuter på landsbasis. Fordi utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet, er det ingen kursavgift for å gjennomgå det.

Mange er kvalifiserte for utdanningen 

SBM-utdanningen er program- og manualbasert, med seks samlinger i perioden februar til november 2022. Utdanningen gir opplæring i gruppe- og individualbehandling. Det er utviklet manualer og arbeidsbøker for begge tilnærmingene og en egen manual for ansatte i kriminalomsorgen. Det er også en ungdomsmanual. SBM bygger på kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er inkludert i kurset og godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

– Inntakskrav for opptak til utdanningen er 3-årig høgskole, som tilsier at mange tjenestesteder har ansatte som i utgangspunktet er kvalifisert til å ta denne kompetansehevingen. Dette betyr at mange kan gjennomføre utdanningen og deretter gi et tilbud til utøver av vold. Dette vil igjen øke tilgjengeligheten for behandling nasjonalt, og i neste omgang redusere antall voldshendelser i nære relasjoner, poengterer Grete Ystgård.

Vil du vite mer om utdanningen? Se: sinnemestring.no eller ta kontakt med:

Stig Jarwson: stig.jarwson@stolav.no eller Anne Meisingset: anne.meisingset@stolav.no
Mobil : 916 57 590 eller 938 58 060

– Vold i nære relasjoner er et betydelig problem, også i Norge. Kompetanse om hvordan man som behandler skal hjelpe utøvere å mestre sinnet sitt er derfor svært viktig, sier Grete Ystgård.