Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

MedarbeidereSkriv ut

Senterleder

Bente Espeland

Senterleder

Utdanning

Jeg er utdannet sykepleier, har videreutdanning i psykisk helse, ledelse og organisasjonsutvikling, familie og nettverksarbeid, samt veilederutdanning. Jeg er nå i ferd med å avslutte en mastergrad i helsevitenskap.

Erfaring

Jeg har mange års klinisk erfaring fra arbeid med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusproblematikk og deres familier, i døgn- og poliklinisk behandling. Fra 2004 har jeg arbeidet med selvmordsforebygging i helseregion Midt Norge.

CHRISTINE RISETH KVELLO

Utdanning og erfaring:

Jeg er utdannet psykologspesialist med spesialisering innen rus- og avhengighetspsykologi.

Etter at jeg var ferdig som psykolog og under spesialisering jobbet jeg på døgnavdeling innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 6 år. I 2018 begynte jeg som kommunepsykolog i en kommune på østlandet hvor jeg jobbet i tre år. Her var jeg også leder for psykososialt kriseteam og fagansvarlig for psykisk helse og familieteam. Jeg har jobbet med komplekse og komorbide lidelser, og har erfaring med å jobbe med rusavhengighet, vold, traumer, sorg og andre psykiske lidelser. Gjennom min arbeidserfaring har jeg jobbet på individ-, gruppe-, og systemnivå, og har erfaring med samarbeid både i- og med kommunehelsetjenestene, samt tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid. Jeg begynte i RVTS Midt i august 2021.

Jeg jobber med:

Mine arbeidsområder på RVTS Midt er forebygging av selvmord og selvskading, samt regional koordinator for kompetansehevingsprogrammet Rus og Vold i samarbeid med Korus Midt.

E-post: christine.riseth.kvello@stolav.no

Telefon: 92 60 60 96

Rådgiver, psykiatrisk sykepleier

Grete Ystgård

Rådgiver, psykiatrisk sykepleier

Hva kan jeg bidra med

Bidrar med undervisning innen feltet vold i nære relasjoner, vold mot eldre og utarbeidelse av handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Utdanning

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier. Har innføringskurs og trinn 1 i kognitiv terapi, utdannet terapeut innen sinnemestring Brøsetmodellen og har en klinisk mastergrad i psykisk helsearbeid med fordypning i kvinners voldsutøvelse i nære relasjoner.

Erfaring

Har erfaring fra Inntakspost på regional sikkerhetsavdeling og har jobbet som sinnemestringsterapeut i Sinnemestringsteamet ved Brøset. Bidro til oppstart av fast poliklinisk gruppetilbud (Sinnemestring Brøsetmodellen) for kvinnelige voldsutøvere. eg har erfaring med gruppebehandling for voldsutøvere innen feltet ”vold i nære relasjoner”. Jeg har kunnskap om problematikken knyttet til voldsutøver, uavhengig av kjønn. Sitter i nasjonalt eldrevoldsnettverk og har vært medforfatter i fagbok om temaet. Jeg bistår kommunene i utarbeidelse av handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Leder nå nasjonalt prosjekt Kompetanseutvikling rus & vold på oppdrag fra Helsedirektoratet. Alle 12 kompetansesentra innen RVTS og KoRus skal sammen bidra med å utvikle og implementere kunnskapsmoduler for spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten på området rus og vold. Målgruppe er behandlere og miljøpersonell og andre som jobber med rus- og voldsproblematikk. Målsetting er å bidra til styrke kompetansen for ansatte i tjenestene. Dette innebærer identifisering, utredning, diagnostisering og integrert behandling.

Gunnvor Pettersen

Rådgiver, psykologspesialist

Hva kan jeg bidra med

Jeg har hovedansvar for oppfølging av krisesentrene i regionen på vegne av RVTS. Dette innebærer blant annet å arrangere årlige regionale samlinger og nettverksmøter for krisesentrene. I flere av prosjektene ved RVTS-Midt er jeg involvert som veileder. I tillegg til veiledning kan jeg bidra med konsultasjon og undervisning på fagfeltet vold og overgrep.

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1991 og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har en 2-årig fordypning i psykoterapi fra Institutt for Psykoterapi  og en 2-årig veilederutdanning via Norsk Psykologforening. I tillegg  har jeg videreutdanning i EMDR, sensorimotorisk psykoterapi og MIndfulness.

Erfaring

Jeg har allsidig erfaring som klinisk psykolog og spesielt innen ungdom og rus. Jeg har vært tilsatt ved RVTS-Midt siden 2011.

Håkon Stenmark

Rådgiver, psykologspesialist

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan gi undervisning og konsultasjon i forhold til behandling av traumatiserte flyktninger og asylsøkere, samt i forhold til psykologisk hjelp ved kriser og katastrofer. Jeg har også erfaring fra arbeid med FN/NATO veteraner og kan rådgi i forhold til problemstillinger rundt hjelp til denne gruppen. Jeg kan også konsulteres i forhold til problemstillinger knyttet til forskning på disse temaområdene.

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk psykologi. Jeg har videreutdanning i kognitiv terapi, og er godkjent veileder i kognitiv terapi gjennom Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Jeg har gjennomgått skolering i diverse traumebehandlingsmetoder og har tatt doktorgrad i Narrativ Eksponeringsterapi i behandling av flyktninger og asylsøkere.

Erfaring

Jeg har arbeidet med traumatiserte flyktninger i over 25 år, har vært med i katastrofepsykiatrisk team ved St. Olavs Hospital i over 10 år. Gjennom bistandsorganisasjonen VIVO International har jeg arbeidet i kriseområder i en rekke land i Afrika og Asia de siste 12 årene.

Inger Jepsen

Prosjektkoordinator, psykiatrisk ergoteraput

Hva kan jeg bidra med

Jeg har vært ansatt ved RVTS Midt siden 2011. Jeg er blant annet ansvarlig for prosjektet «Traumekompetanse» (det tidligere ”Fokus på traumer”), som er et kompetansehevingsprogram om traumebehandling. Dette programmet er spesielt rettet mot psykisk helsevern – både 1. og 2. linjetjenesten. Utover dette prosjektet kan jeg tilby veiledning og undervisning innen ulike temaer rundt vold og seksuelle overgrep.

Utdanning

Jeg ble utdannet ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i København i 1988. Utover det har jeg forskjellige videreutdanninger innen blant annet psykisk helsearbeid, rådgivning og konsultasjonsmetodikk, og pedagogisk tilrettelagt veiledning. Er for tiden masterstudent ved Nord universitet (psykisk helsearbeid).

Erfaring

Fra 1988 til 2005 jobbet jeg innen psykisk helsevern og da spesielt innen retts- og sikkerhetspsykiatri. I 14 av disse årene var jeg avdelingsleder for ergoterapitjenesten på Regional sikkerhetsavdeling, Brøset. Har deretter jobbet 7 år ved Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), Sør-Trøndelag) før jeg kom til RVTS i 2011.

 

 

Rådgiver, psykologspesialist

Jorunn Gran

Rådgiver, psykologspesialist

Hva kan jeg bidra med?

Undervisning og konsultasjon i forhold til behandling av traumatiserte flyktninger og asylsøkere, med spesielt fokus på barn, ungdommer og deres familier, samt enslige mindreårige. Undervisning og konsultasjon i forhold til menneskerettighetsspørsmål. Jeg har særskilt klinisk interesse for alvorlig og kompleks traumatisering, relasjonsskader og tilknytningsproblematikk.

Utdanning

Jeg har en cand.mag. grad i sosialantropologi og psykologi, og er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1994. Jeg er spesialist i klinisk psykologi, barn og ungdom, og har videreutdanning i psykoterapi med barn og ungdom, orientert mot nyere dynamisk og relasjonell terapi. I tillegg har jeg traumespesialisering i Narrativ Eksponeringsterapi, Kid-Net og EMDR. Jeg er for tiden under utdanning til spesialist i klinisk psykologi, voksne, med dynamisk fordypning.

Erfaring

Jeg har i flere år arbeidet med barn, ungdom og deres familier, først i Trondheim kommune i den kommunale tjenesten for barn og unge, og senere i Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP).  Jeg har mange års erfaring med direkte klinisk arbeid med barn, foreldre, ungdommer og voksne med fluktbakgrunn. Jeg har jobbet både individuelt og i grupper, og har erfaring fra systemarbeid, veiledings- og konsultasjonsarbeid, og undervisning om temaer knyttet til traume- og flyktingefeltet. I tillegg har jeg erfaring fra generelt klinisk arbeid innen psykisk helsevern. Jeg vært med på å bygge opp spesialkompetanse på arbeid med flyktninger og traumatisering i BUP. Fra 2007 arbeidet jeg på en allmenn poliklinikk for voksne ved et distriktspsykiatrisk senter (Nidaros DPS). Fra 2009 har jeg jobbet ved RVTS Midt, og i en bistilling ved Nidaros DPS. Jeg er medlem av Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening.

Rådgiver, psykiatrisk sykepleier, PhD

Julia Hagen

Rådgiver, psykiatrisk sykepleier, PhD

Hva kan jeg bidra med

Jeg kan bidra med konsultasjon, rådgivning og undervisning i fagfeltet suicidalitet og selvmordsforebygging. Jeg er spesielt engasjert i aspekter knyttet til omsorg og oppfølging av personer som har forsøkt å ta livet sitt og/eller som har tanker om selvmord.

Utdanning

Jeg er utdannet sykepleier, med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og med master- og doktorgrad i helsevitenskap. Forskningsarbeidet har omhandlet suicidalitet og selvmordsforebygging, med særlig fokus på hvordan personer har opplevd å være suicidal, hvordan de har erfart møtet med fagfolk og omsorgen i psykisk helsevern, samt helsepersonells erfaringer og utfordringer.

Erfaring

Jeg har klinisk erfaring fra ulike psykiatriske døgnavdelinger, mest akuttpsykiatri. Jeg har vært ansatt som stipendiat ved videre- og masterutdanningen i psykisk helsearbeid, NTNU, og som postdoktor ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Jeg har vært ansatt ved RVTS Midt siden høsten 2016.

Justina Amidu

Rådgiver, helsesøster, jordmor

Hva kan jeg bidra med

Mine arbeidsoppgaver ved RVTS er kompetanseheving blant helsepersonell om kjønnslemlestelse og tvangsekteskap i henhold til Regjeringens handlingsplan.  Mye av arbeidet handler om kulturkonflikter som kan oppstå for innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Jeg er med i ressursgruppen Nasjonal og regional nettverksgruppe mot kjønnslemlestelse. Jeg arbeider spesielt med forebyggende og helsefremmende arbeid, samt kompetanseheving i forhold til Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet(2013-2016). Arbeidet inkluderer fylkesvise kurs, undervisning, veiledning, rådgiving overfor hjelpetjenester, undervisningsinstitusjoner, samt foredrag overfor berørte grupper i forhold til kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Utdanning

Jeg er utdannet sykepleier (2000), og har videreutdanning som helsesøster (2008) ved HiST. Min fordypningsoppgave på helsesøsterutdanningen hadde tittelen ”Hvordan kan vi som helsesøstere gjennom kommunikasjon bidra til å forebygge omskjæring av jenter 0-5år?”. I tillegg til kjønnslemlestelse er tvangsekteskap et tema jeg er spesielt opptatt av.

Jeg er født og oppvokst i Ghana. Mitt morsmål er buli, men nasjonalspråket mitt er engelsk. I 1993 flyttet jeg til Norge, og jeg snakker og forstår godt norsk. Jeg er utdannet  jordmor og ”Enroll nurse” (hjelpepleier) fra Ghana. Etter at jeg fullførte norskkurs for utlendinger i 1995 ved NTNU, fikk jeg godkjenning som hjelpepleier, som følge av utdanningen fra Ghana.

Erfaring

Jeg har 7 års yrkeserfaring som hjelpepleier og 8 år som jordmor i Ghana før jeg flyttet til Norge. Jeg har tidligere jobbet som sykepleier ved St. Olavs Hospital, og i Trondheim kommune.  Da jeg jobbet for Trondheim Kommune var noen av arbeidsoppgavene undervisning om seksuell helse.

Knut Hermstad

Rådgiver, teolog, sexolog, dr.art.

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan bidra som foredragsholder og bidragsyter ved kurs, konferanser og seminarer innenfor fagfeltene sexologi, vold og seksuelle overgrep.

Utdanning

Jeg er utdannet prest fra, og har videreutdanning i familieterapi (1992). Jeg er godkjent ABV-veileder; individual- og gruppeveiledning (1996), og er spesialist i klinisk sexologi (NACS) (2002). I 2006 disputerte jeg med avhandlingen «Forbrytelse og selvforståelse. Et bidrag til forståelsen av en gruppe menn dømt til fengsel for seksuelle overgrep, i lys av terapi, etikk og strafferett».

Erfaring

Jeg har i flere år arbeidet med terapi for menn som har begått seksuelle overgrep. Nå arbeider jeg som rådgiver ved RVTS Midt, med utøvere av seksuelle overgrep som spesialfelt. I tillegg driver jeg deltids privatpraksis som sexolog.

Rådgiver, klinisk barnevernspedagog med master i familieterapi

Kristin Dahl

Rådgiver, klinisk barnevernspedagog med master i familieterapi

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan bidra med undervisning og veiledning over ulike temaer relatert til fagfeltet familievold. Eksempler på tema er: familiefokusert traumebehandling for barn; psykososiale konsekvenser av å leve med vold i familien; og dilemma mellom juss og helse i barnefordelingssaker der det er påstand om vold.

Utdanning

Jeg er klinisk barnevernspedagog med master i familieterapi og systemisk praksis. Masteroppgaven 2010 «Til barns beste –  domstolens vurdering av barns beste ved barnefordeling i familievoldssaker». Oppgaven ble godkjent av advokatforeningen i 2011. Jeg er godkjent veileder for Fellesorganisasjonen (FO), samt Diakonhjemmets Høgskole for videreutdanning i familieterapi. I tillegg har jeg traume spesialisering i EMDR.

Erfaring

Jeg har arbeidet med familievold i 20 år, og har utviklet traumemodellen «Familiefokusert traumebehandling for barn». Ved siden av arbeidet som rådgiver ved RVTS Midt har jeg en stilling som familieterapeut ved Familievernkontoret i Sør-Trøndelag.

Rådgiver, jurist

Leif Strøm

Rådgiver, jurist

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan bidra med juridisk rådgivning innenfor de fleste fagfelt som dekkes av RVTS Midts ansvarsområde. Eksempler på tema er: taushetsplikt, vold i nære relasjoner, flyktninger, kjønnslemlestelse, helse- og sosialrettslige spørsmål, barnevern, barnefordeling, og strafferett. Jeg legger stor vekt på å tilpasse rådgivningen til den enkeltes kunnskapsnivå, uansett om man har en viss innsikt i jus eller stiller helt uten forkunnskap.

Utdanning

Jeg har juridisk embetseksamen fra 1990.

Erfaring

Jeg har jobbet som juridisk rådgiver i Trondheim kommune, og som høyskolelektor, rettshjelper, advokatfullmektig, og advokat. Jeg jobber nå som advokat, ved siden av min stilling ved RVTS Midt.

Lisbeth Kristin Gaustad

Administrasjonskonsulent

Hva kan jeg bidra med

Mitt arbeidsområde er personaladministrasjon,fakturering, regnskap, prosjektadministrasjon, og tilrettelegging av kurs og konferanser.

Erfaring

Jeg har over 20 års erfaring innen personaladministrasjon og regnskap ved Posten Norge BA, Bluegarden (Ergo Group) og fra eget foretak.

Vernepleier, kognitiv terapeut og master i psykisk helsearbeid

Marita Sandvik

Vernepleier, kognitiv terapeut og master i psykisk helsearbeid

Fagområder:

Kontakt: 

E-post: Marita.Sandvik@stolav.no

Mobil: 400 66 268

Merethe Garnes Hellen

Rådgiver, psykologspesialist

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan bidra med veiledning, konsultasjon og undervisning i Region Midt-Norge om traumatisering og psykisk helse i et flerkulturelt perspektiv.

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog fra 1992, og er spesialist i klinisk psykologi. I tillleg har jeg fordypning fra Institutt for Psykoterapi, 2-årig videreutdanning i komplekse traumer, og ett år videreutdanning innen sensorimotorisk psykoterapi (SP).

Erfaring

Jeg har jobbet i flere år med psykosebehandling, både i døgnavdeling og poliklinikk. Jeg har også jobbet flere år innen fagfeltet rus og psykiatri. Siden 2004 jobbet jeg hos Pyskososialt team for flyktninger i Midt-Norge, som i 2007 ble innlemmet i RVTS Midt. Jeg jobber nå som psykologspesialist og fakoordinator for Faggruppe flyktninger, og har privat praksis som psykolog én dag i uken.

Jeg er også medlem av VIVO International, en hjelpeorganisasjon som driver traumerettet bistand til flyktninger i både vestlige land og i utviklingsland. Jeg har også arbeidet med prosjektet Narrativ eksponeringsterapi ved RVTS Midt.

Odd Harald Røkenes

Rådgiver, Psykologspesialist

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan bidra med undervisning og konsultasjon i forhold til psykososialt arbeid og behandling av traumatiserte flyktninger og asylsøkere, tvungen migrasjon, tverrkulturell kommunikasjon og relasjonskompetanse, tolking og bruk av tolk, komplekse traumereaksjoner etter vold eller seksuelle overgrep, menneskerettighetsbasert praksis og veilednings- og konsultasjonsmetodikk.

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog og spesialist i klinisk psykologi, og har videreutdanning blant annet i psykososialt arbeid med flyktninger og i psykomotorisk psykoterapi.

Erfaring

Jeg har erfaring fra klinisk og psykososialt arbeid med traumatiserte i nærmere 30 år, og har også undervist og gitt veiledning på dette området.
Jeg er hovedforfatter av to fagbøker om kommunikasjon, og har publisert artikler og kronikker blant annet om traumer, bruk av tolk, evaluering av terapi og om menneskerettigheter.

Oddfrid Skorpe Tennfjord

Rådgiver, psykolog, ph.d.

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan gi veiledning, konsultasjon og forelesninger. Videre kan jeg delta i utviklingsarbeid, implementering og forskning innenfor ulike tema, for eksempel traumatisering og tortur, vold og seksuelle overgrep, barn og unge med skadelig seksuell atferd, samt overgrep i kirkelig sammenheng.

Utdanning

Jeg har en PhD i psykologi fra NTNU i 2008. Tittel på avhandlinga er «Attitudes towards child sexual abuse». Jeg er utdannet Cand.psychol. fra Universitetet i København fra 2012. Tittel på hovedoppgave er «Kontroverser knyttet til prosjektet ”tilrettelagt dialog”. Om samtaler mellom voldtektsutsatt og dennes krenker». Jeg ble utdannet Cand.polit i psykologi fra NTNU (1999). Tittel på hovedfagsoppgave er «Erotic Contact and Attraction in the Pastoral Relation».

Erfaring

Jeg har jobbet ved RVTS siden 2008. Jeg er i tillegg ansatt som førsteamanuensis II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge). Fra 2014 har jeg jobbet større eller mindre deler av stillingen min som behandler ved Traumepoliklinikken, som er en del av Regional traumeenhet ved Nidaros DPS. Her har jeg arbeidet mye med traumatiserte flyktninger. Siden 2014 har jeg vært kontaktperson for Nidaros bispedømme, og har der særlig ansvar for oppfølging av de som blir utsatt for overgrep av en kirkelig ansatt eller frivillig. Tidligere har jeg jobbet som vitenskapelig assistent ved RKBU Midt-Norge. Jeg har veiledningserfaring fra blant annet Kirkens SOS og  NTNU. Ved sistnevnte har jeg også vært universitetslektor.

 

 

Rita Småvik

Rådgiver, psykiatrisk sykepleier, master i helsevitenskap

Hva kan jeg bidra med

Jeg kan bidra med veiledning, konsultasjon og undervisning i selvmordsforebyggende arbeid, kartlegging og vurdering av selvmordsfare, prosjekter, sorgstøtte og ivaretakelse av etterlatte. Jeg kan bidra med veiledning og opplæring – både til grupper og individuelt – i medisinsk yoga. I tillegg tilbyr jeg ulike kurs innen Vivat selvmordsforebygging.

Utdanning

Jeg er utdannet sykepleier, og har videreutdanning i psykisk helse, sosialantropologi, kognitiv terapi, veiledning og konsultasjon samt master i helsevitenskap fra NTNU. Tittel på masteroppgaven er «Hvilke faktorer er assosiert med bruk av tvang blant innvandrere innlagt i akuttpsykiatriske avdelinger?»

Jeg er videre kursleder og veileder for kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» i Vivat selvmordsforebygging. De senere år har jeg fullført utdanning som terapeut i Complicated Grief Therapy (CGT) og medisinsk yoga instruktør-/ terapeut.

Erfaring

Jeg har mange års klinisk erfaring fra psykisk helsevern og arbeid med barn, ungdom og voksne med alvorlig psykisk lidelse og deres familier, både i døgn- og poliklinisk behandling. Som veileder har jeg veiledet både individuelt og i grupper. Jeg har deltatt i ulike fagutviklingsprosjekter relatert til psykisk helse. Siden 2011 har jeg hatt et tett samarbeid med Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), Sør-Trøndelag. Jeg har undervist i medisinsk yoga, både grupper og individuelt.

 

Rune Nilsen

Kurskoordinator, veileder og kursleder VIVAT

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan arrangere VIVAT kurset » Førstehjelp ved selvmordsfare»( 2 dager) eller VIVAT kurset safeTALK ( 3 timer)

Utdanning

Jeg har Beflalsskole, Mellomfag fra Norges Idrettshøgskole og Forsvarets Stabsskole 1. Videre har jeg gått flere egenutviklingsprogramm i Luftforsvaret (UFO utdanning for omstilling). Jeg har også gått programmet SOSCON nivå3.

Erfaring

Jeg har jobbet 40 år som offiser i luftforsvaret. 37 år av disse på Luftkrigsskolen. Der var jeg Idrettsoffiser, og hadde ansvar for den fysiske utdanningen og integreringen av denne i offisersutvikling. Jeg har vært studieleder.  Jeg har hatt ansvar for selvmordsforebygging ved Luftkrigsskolen siden 2003. Jeg har vært med og utvikle og undervist på et utviklingsprogram for mellomledere i Luftforsvaret «Base Camp». Jeg har også vært Idrettsinspektør i Luftforsvaret (ansvarlig for Idrettstjenesten i Luftforsvaret)

Shawkat Nomat

Rådgiver, fysioterapeut

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan bidra med kompetanseheving om torturoffere og traumatiserte, og er opptatt av likeverdige helsetjenester for minoritetsspråklige og terapi via tolk og tolk i terapi. Jeg kan tilby veiledning, undervisning, rådgiving, behandling og vurdering av pasienter.

Utdanning

Jeg er utdannet fysioterapeut fra 2000 ved HiST, og skrev hovedoppgave om ”Møte mellom pasient og terapeut der begge har utenlandsk bakgrunn”. Jeg har en bachelorgrad i fysikalsk medisin fra Irak, og har tolkeutdanning fra HiST og videreutdanning på fem fagområder på tolkefeltet ved HiOA. For tiden tar jeg en videreutdanning gjennom masterstudiet i fysioterapi ved HiST.

Erfaring

Jeg har klinisk erfaring fra behandling, kroppsperspektivet ”somatisk opplevelse”, og smerteopplevelse, med torturoverlevere og traumatiserte pasienter. For tiden er jeg engasjert som fysioterapeut i forskningsprosjektet NET og fysioterapi for torturoverlevere.

Rådgiver, helsesøster

Siri Leraand

Rådgiver, helsesøster

Hva kan jeg bidra med

Kan bidra med undervisning og veiledning i forhold til arbeid med barn, unge og familier. Har kunnskap om barn og unges helse og utvikling, foreldreveiledning og har kunnskap om kommunikasjon og samtalemetodikk. Har også arbeidet mye med veiledning/rådgivning og undervisning til både enkeltpersoner og grupper.
Kunnskap om kropp og seksualitet og har erfaring med behandling av seksuelle problemer hos barn og voksne. Ønsker å dele min kunnskap og mine erfaringer med andre og bidra til å øke kunnskap og samhandlingskompetanse hos de som arbeider med barn, unge og familier.

Utdanning

Jeg er utdannet sykepleier. Jeg har videreutdanning som helsesøster, i helse- og sosialadministrasjon, i familieterapi og sexologi.

Erfaring

Har mange års erfaring fra arbeid som fagleder i helsesøstertjenesten. Jeg har arbeidet med sped- og småbarn, i skolehelsetjenesten og har hatt ansvar for utvikling og drift av tilbudet «Helsestasjon for ungdom».Var medlem i kommunens psykososiale kriseteam og var Folkehelsekoordinator i kommunen. Jobbet ved fødeavdelingen ved St Olavs Hospital og er kursleder i Godt Samliv – parkurs for førstegangsforeldre.  Undervisningsoppdrag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har hatt undervisning og veiledning til barnehagepersonell om temaene kropp og seksualitet. I tillegg har jeg hatt enkeltpersoner, par og familier i terapi og har arbeidet mye med blant annet sexologisk rådgivning og  parterapi.

Tor Hogstad

Rådgiver, psykologspesialist

Hva kan jeg bidra med?

Jeg kan bidra med kompetanseheving (undervisning og veiledning) på forståelse og behandling av flyktningers psykiske helse, traumatisk stress og psykososialt stress.

Utdanning

Jeg er utdannet psykolog og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har videreutdanning i Narrativ Eksponeringsterapi, sensorimotorisk psykoterapi og EMDR.

Erfaring

Jeg har over år jobbet med behandling av traumer og traumerelaterte tilstander i spesialisthelsetjenesten, og har deltatt i flere behandlingsforskningsprosjekter blant annet på behandling av traumatiserte flyktninger og torturoverlevere.

Unni Skoglund

Kommunikasjonsrådgiver

Hva kan jeg bidra med?

Mine arbeidsområder er nettsider, intern og ekstern kommunikasjon.

Utdanning

Jeg er utdannet innen medievitenskap fra NTNU og foto fra Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague – FAMU. Jeg har også studiepoeng fra blant annet afrikakunnskap (NTNU) og Russland- og Øst-Europa-kunnskap (UiO).

Erfaring

Jeg har lang erfaring med forskningsformidling for NTNU og SINTEF. Siden 2000 jeg hatt mitt eget firma og gjennom det har jeg levert reportasjer og foto på jevnlig basis til blant annet Adresseavisen, Trondheim kommune og Gemini. Dagens Medisin, Aftenposten og Magasinet Ute er også blant mine oppdragsgivere. Jeg har jobbet i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) i flere kortere perioder hvor de har hatt behov for å forsterke kommunikasjonsavdelingen sin. Jeg har dessuten vært informasjonsansvarlig for ett av Forsvarets fem profesjonelle militærkorps, Luftforsvarets Musikkorps, i seks år.

Venke Aarethun

Rådgiver

Hva kan jeg bidra med

Jeg kan bidra med veiledning og undervisning på følgende områder: Forebygging av selvmord og selvskading, radikalisering og voldelig ekstremisme, kriseteam og psykologisk hjelp ved kriser og katastrofer.

Utdanning

Utdannet sykepleier, med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie ved HIST, familie og nettverkterapi ved HIST og ett semester på videreutdanning i veiledning ved HIST.

Erfaring

Jeg har lang erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern, med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og samtidig rusproblematikk og deres familier. Fra 2003 har jeg arbeidet med selvmordsforebygging i helseregion Midt Norge. Har også erfaring fra arbeid med FN/Nato veteraner og kriseteam.  Jeg har over 30 års erfaring fra arbeid i krigs og katastrofeområder i Midt-Østen.