Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Konferanse for kommunale kriseteam Region Midt: Når alarmen går – Fokus på hjelperrollen under krisehendelserSkriv ut

I samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer RVTS Midt konferanse for kommunale kriseteam i Region Midt 7. og 8. november. Konferansen finner sted på Radisson Blu Royal Garden, Trondheim. Målgruppen er medlemmer av kriseteam, nødetater og andre som arbeider med krise og beredskapsarbeid.

I de senere år har forventningene til de psykososiale kriseteamene blitt stadig større, samtidig er skillet mellom kortsiktig kriseintervensjon og langsiktig oppfølging blitt mer utydelig. Ofte vil de rammede etter krisehendelser ha behov som langt overskrider de tilgjengelige ressursene i det lokale hjelpeapparatet. Omsorg og ivaretakelse kan være krevende, med tøffe prioriteringer og mange hensyn å ta. God hjelp på et tidligst mulig tidspunkt bidrar i de fleste tilfeller til å forebygge psykiske vansker, og fremmer god psykisk helse.

Økte forventninger til kriseteamene gjør det nødvendig å rette mer oppmerksomhet mot hjelperrollen. Innsatspersonell eksponeres for sterke inntrykk – de må på én og samme tid være både omsorgsfulle og nærværende og samtidig distanserte og effektive i sin støtte. Det er derfor viktig at både forberedelsene og oppfølgingen etterpå er god også for hjelperne.

På denne kurssamlingen vil vi fokusere på den praktiske og mentale forberedelsen til krisehendelsene, og på oppfølgingen av hjelpere etter at innsatsen er avsluttet. Som foredragsholdere har vi fått med oss 2 fagpersoner som på hvert sitt felt er blant de fremste i Norge.

Mads Gilbert er professor ved UNN og klinikkoverlege på akuttmedisinsk klinikk i Tromsø. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på krisehåndtering, og har fra 1980-tallet drevet medisinske solidaritetsprosjekter i det globale Sør (Burma, Kambodsja, Angola, Palestina mm). I dette arbeidet har han særlig vært opptatt av lokal kapasitetsbygging, etablering av «overlevelseskjeder» for akutt syke og skadde, og gjensidig utveksling av erfaring og kompetanse mellom Sør og Nord. Som forsker og fagperson har han videre pekt på betydningen av å styrke mestringskapasitet og resiliens hos dem som rammes av krig, undertrykkelse og kriser. Han er medforfatter av boken «Katastrofepsykologi». På kurset vil han dele av sin brede erfaring fra norske og internasjonale oppdrag.

Per Isdal er ass. direktør for stiftelsen Alternativ til Vold og spesialist i klinisk psykologi. Han har arbeidet med terapi for voldsutøvere gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Han har særlig vært opptatt av hvordan inntrykkene fra voldshendelser og katastrofesituasjoner påvirker de profesjonelle hjelperne. «Skal du være sterk, må du også ha et sted å være svak», poengterer han, og peker på betydningen av god ledelse, et støttende kollegamiljø og rutiner/metoder for å avgifte oss selv. Leirbålet er Isdals viktigste metafor. Dette har han skrevet om i boken «Smittet av volden», som er i ferd med å bli et standardverk om sekundærtraumatisering. På kurset vil han forelese om utfordringer og belastninger i hjelperrollen, og peke på tiltak for å mestre de utfordringer denne rollen byr på.

Mer informasjon og link til påmelding finner du på fylkesmannens nettside.