Utdanningsprogram Sinnemestring Brøsetmodellen for tjenestesteder som arbeider med voldsutøvere og vold i nære relasjoner. (1. samling)Skriv ut

3. oktober 5. oktober

Brøset og de regionale RVTSene har etablert et undervisningsprogram for tjenestesteder som møter voldsutøvere innen; Psykisk helse og rus / barnevernet i kommunene, familievernkontor, DPS og spesialisthelsetjenesten. (Akkreditert også for Kriminalomsorgen)

Bakgrunn for programmet

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle kommuner har kunnskap om, og kan tilby nødvendig hjelp og veiledning til personer som har utfordringer med sinnemestring, eller som er dømt for vold eller seksuelle overgrep.»

Målsetting:

Etablering av behandlingstilbud til voldsutøvere. Jfr. Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep Prop. 12 S 67 (2017–2021)

St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri samarbeider med Helsedirektoratet og RVTS for å implementere Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) nasjonalt. SBM er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan « Et liv uten vold 2014 – 2017» og mange offentlige tjenester har opprettet behandligstilbud til voldsutøvende menn, kvinner og ungdom.

SBM bygger på en kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. (se vedlagt informasjon). Behandlingstilbudet må forankres i ledelsen, og inngå i langsiktige virksomhetsplaner.

Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet og er gratis.

Følgende prioritering:

  1. Tjenestesteder som ligger i regioner hvor det er manglende tilbud.
  2. Tjenestesteder som har behov for å utdanne flere til å drifte grupper.
  3. Tilbudet må være forankret i ledelsen og det må være konkrete planer om å gjennomføre gruppebehandling.

Påmeldingsfrist: 1 .september 2017

Påmelding til: stig.jarwson@stolav.no

Oppstart:

Det er 6 samlinger i løpet av 12. mnd

03-05. oktober 2017
21-23. november 2017
17-18. januar 2018
07-08. mars 2018
11-12. april 2018
30-31. mai 2018

* forbehold om justering av datoer

Mer informasjon om utdanningen.

http://www.sinnemestring.no/