Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

«Retten til å bestemme over eget liv» Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hva vet vi og hva gjør vi?Skriv ut

Sted: Scandic Hell Hotell Værnes i Trondheim

20. september kl 11:00 - kl 16:30
21. september kl 9:00 - kl 14:30
Antall påmeldte: 130
Kurset er fullt. Sett deg på venteliste.

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), region Midt-Norge, Bufetat region Midt-Norge, UDI region Midt-Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Trøndelag, IMDi region Midt-Norge og Trøndelag Politidistrikt inviterer til konferanse.

Konferansens formål er å bidra til å styrke lokalt og regionalt samarbeid og samordning av arbeid mot ærerelatert vold. Ved å legge til rette for kompetanseutvikling og erfaringsoverføring ønsker vi å få til gode samarbeidsrutiner og utvikling av den gode praksisen innen dette feltet. Årets konferanse skal også ha med brukerperspektivet der innledere forteller om egne erfaringer om tematikken.

Målgruppe:

  • Politisk og administrativt personell i kommunene
  • Fagpersoner i kommunalt barnevern, helsetjenester og NAV
  • Ansatte ved Bufetats fosterhjemstjeneste, ulike institusjoner og andre tiltak og Familievernet.
  • Fagpersoner ved private institusjoner, krisesentre, politi og asylmottak
  • Ansatte i barnehager og skoler
  • Frivillige organisasjoner og andre som har tilknytning til mennesker som berøres av problematikken.

Oversikt over kommuner som har bosatt personer som kommer fra land der kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er vanlig

Program 

Dag 1.
10:30 ‑ 11:00 Registrering
11:00 ‑ 11:15 Åpning ved Marit Dypdal Kverkild, Fagdirektør helse- og samfunn, Fylkesmannen i Trøndelag
11:15 ‑ 13:00 «Politiets møte med æresrelatert vold». Ved Politiadvokat Terje Bjøranger, Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre, KRIPOS.
13:00 ‑ 14:00 Lunsj
14:00 ‑ 15:30

Helsesektorens involvering i arbeid med forebygging av kjønnslemlestelse og tilbud om helsehjelp i 30 land Ved Ragnhild Elise Johansen, Forsker II, Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

 

Forebygging og informasjon om helsehjelp til berørte i Norge. Ved Ragnhild Elise Johansen, Forsker II, Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

 

1530- 15:40 Pause
15:40 ‑ 16:20 Søster til søster. Kvinner med minoritetsbakgrunn – en mulighet for å forebygge vold? Ved Kirkens Bymisjon.
1620- 1625 Avslutning

 Middag, konferansemiddag i restauranten kl.19:00

Dag 2.
09:00 ‑ 10:25

Kjønnslemlestelse – Utfordringer for politi, rettsmedisinerne og barnevernet. Ved Inger-Lise Lien, Forsker I / dr. polit, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

Kjønnslemlestelse i et manns-, familie- og kjønnsrelasjonsperspektiv. Ved Inger-Lise Lien, Forsker I / dr. polit. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo.

10:25 ‑ 10:35 Pause
10:35 ‑ 11:30 Sikkerhet gjennom familiearbeid ved æresrelatert vold – et samarbeidsprosjekt mellom Enerhaugen familievernkontor og Stovner politstasjon. Ved Pia C. Aursand, psykologspesialist ved Enerhaugen Familievernkontor i Oslo og Eva Oddrun Jakobsen, Politioverbetjent/Fagkoordinator Risikoanalyse.
11:30 ‑ 12:30 Lunsj
12:30 ‑ 13:20 Erfaringer fra arbeidet med å bistå og følge opp norske borgere som holdes tilbake i opprinnelseslandene mot sin vilje. Ved Farahnaz Bahrami, integreringsrådgiver ved den norske ambassaden i Ankara
13:20 ‑ 13:30 Pause
1330- 14:15 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Et verktøy for å koordinere og systematisere arbeidet i kommunene. Ved Siri Leraand, rådgiver, RVTS Midt-Norge.
14:15 ‑ 14:30 Spørsmål og avslutning

Viktig: Konferansen er gratis og inkluderer lunsj og middag. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, meld deg av før påmeldingsfristen går ut eller send en e-post til rvts@stolav.no. Der­som du ikke melder deg av eller gir beskjed vil du bli belastet med et gebyr på kr. 500,-.

Hotell: Bestill på www.scandichotels.no

Overnatting dekkes ved reisetid på mer enn 1 time og 30 minutter hver vei (inntil 50 personer). Oppgi kode «BRVT200918«. De som ikke oppfyller dette kravet må betale selv. 

NB! Alle deltakere må selv bestille rom på Scandic Hell hotell.  

Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltaker.

Kontaktpersoner:

Bufetat Midt-Norge:
Randi Risstad Randi.Risstad@bufetat.no

Fylkesmannen Trøndelag:
Laila Hoff Johansen fmtllaj@fylkesmannen.no

IMDi Midt-Norge:
Fiffi Namugunga fina@imdi.no

RVTS Midt-Norge:
Justina Amidu justina.amidu@stolav.no (Sentralbord: 72 82 20 05/72 82 20 01)

Publikasjoner
Presentasjoner

Æresrelatert vold

Søster til søster

Defibulasjon som brekkstang for endring

Helsesektorens involvering i arbeid med forebygging av kjønnslemlestelse og tilbud om helsehjelp i 30 land

Sikkerhet gjennom familiearbeid i saker med æresrelatert vold

Påmeldingen er utløpt