Glemt passord

Registrer deg

om du allerede er registrert.


Endre passord

Omsorg og kontroll – en studie om erfaringer og oppfatninger av behandling og omsorg for pasienter i selvmordsfare innlagt i psykiatriske avdelingerSkriv ut

Vår medarbeider Julia Hagen disputerte 16.02.2018 ! Doktoravhandlingen inneholder fire artikler som omhandler behandling og omsorg for mennesker i selvmordsfare innlagt i psykiatrisk sykehus.

Dette er en kvalitativ intervjustudie basert på psykisk helsearbeideres og pasienters erfaringer og oppfatninger. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med veiledere og medforfattere Birthe Loa Knizek og Heidi Hjelmeland, Institutt for psykisk helse, NTNU.

Artikkel 1 bidrar med økt kunnskap om forhold som påvirker psykiateres og psykologers arbeid, slik som deres fokus på diagnostikk og selvmordsrisikovurderinger og deres begrensede direkte omsorg for pasientene i en fragmentert psykisk helsetjeneste. Disse aspektene kan utfordre behandlernes innsats for å oppnå god kontakt/relasjon med pasienter i selvmordsfare.

Artikkel 2 bidrar med økt kunnskap om psykiatriske sykepleieres spesialiserte ferdigheter i å identifisere og respondere på selvmordsatferd blant pasienter. Sykepleiernes omsorg innebærer en god del emosjonelt arbeid, som kan være følelsesmessig belastende for dem. Studien peker på viktigheten av å sikre hjelpere tilstrekkelige ressurser og støtte slik at de kan yte god omsorg.

Artikkel 3 bidrar med økt innsikt i noen av forskjellene mellom behandlernes og sykepleiernes erfaringer, og hvordan deres erfaringer kan bli forstått i lys av omsorgsetikk og rettferdighetsetikk.

Artikkel 4 bidrar med økt kunnskap om hvordan tidligere selvmordsnære pasienter har opplevd behandling og omsorg i psykiatrisk avdeling. Deltakerne søkte en god relasjon og samhørighet i møte med helsearbeideren for å føle seg trygge nok til å dele egne problemer og suicidalitet. De vektla å bli ivaretatt av helsearbeidere som fikk dem til å føle seg som verdifulle mennesker, som oppfattet og responderte på deres vanskeligheter og behov og som støttet dem i deres bedringsprosess.

Samlet sett indikerer hovedfunnene at behandling og omsorg for mennesker i selvmordsfare innebærer ulike aspekter av omsorg og kontroll. Disse aspektene inkluderer både en relasjonell, emosjonell og personsentrert omsorg, i tillegg til en mer biomedisinsk og instrumentell tilnærming. Det er spenninger og potensielle konflikter mellom de ulike måtene å yte omsorg på. Noen ganger synes det som om den biomedisinske og instrumentelle tilnærmingen har forrang fremfor den relasjonelle og personsentrerte tilnærmingen, noe som kan ha sammenheng med det biomedisinske paradigmet i psykiatrien. En slik prioritering kan imidlertid utfordre helsearbeidernes innsats for å oppnå en god kontakt/relasjon med pasienten, og dermed utfordres en personsentrert omsorg. Studien indikerer at det er viktig å revurdere dagens fokus i den psykiske helsehjelpen som ytes og prioritere en mer relasjonell, emosjonell og personsentrert behandling og omsorg for mennesker i selvmordsfare.

Om noen er interessert i å vite mer om studien, eller ønsker en elektronisk versjon av den – når den etter hvert er tilgjengelig – kan Julia kontaktes på e-post: julia.hagen@ntnu.no.

 

Publisert 23.03.2018